آزمایشگاه بیمارستان تهران كلينيكتهران كلينيك
كد كاربر
كلمه عبور
جهت بيماران بستري در کد کاربر شماره پرونده
و در باكس بعدي شماره سريال را وارد نمائيد
و برای بیماران سرپایی
کد کاربر=کد پذیرش
کلمه عبور=کد ملی
شركت طراح داده پيشرو(طب پرداز)