تهران كلينيك
شماره پذيرش
شماره قبض صندوق
جهت بيماران بستري در شماره پذيرش شماره پرونده
و در باكس بعدي شماره سريال را وارد نمائيد
شركت طراح داده پيشرو